Table of Contents

Obálka; Obsah; 1. Stavba hmoty; 1.1 Elementární částice, formy hmoty; 1.2 Energie; 1.3 Kvantové jevy; 1.3.1 Kvantová čísla; 1.4 Atom vodíku; 1.4.1 Spektrum atomu vodíku; 1.5 Struktura elektronového obalu těžších atomů; 1.6 Excitace, emise a ionizace, vazebná energie elektronu; 1.7 Vlnově mechanický model atomu; 1.8 Jádro atomu; 1.8.1 Vazebná energie jádra; 1.8.2 Magnetické vlastnosti jader; 1.9 Síly působící mezi atomy; 1.9.1 Iontová vazba; 1.9.2 Kovalentní vazba; 1.10 Hmotnostní spektrometrie; 2. Molekulární biofyzika; 2.1 Náplň molekulární biofyziky; 2.2 Síly působící mezi molekulami 2.3 Skupenské stavy hmoty2.3.1 Plyny; 2.3.2 Kapaliny; 2.3.3 Tuhé látky; 2.3.4 Skupenství plazmatické; 2.3.5 Změny skupenství; 2.4 Disperzní systémy; 2.4.1 Gibbsův zákon fází; 2.4.2 Klasifikace disperzních systémů; 2.4.3 Analytické disperze; 2.4.4 Koloidní disperze; 2.5 Voda jako rozpouštědlo; 2.5.1 Polární chování vody; 2.5.2 Ostatní fyzikální vlastnosti vody; 2.5.3 Těžká voda; 2.5.4 Voda v organismu; 2.6 Transportní jevy; 2.6.1 Viskozita; 2.6.2 Difuze; 2.6.3 Vedení tepla; 2.7 Koligativní vlastnosti roztoků; 2.7.1 Snížení tenze par; 2.7.2 Zvýšení bodu varu.
ebulioskopie 2.7.3 Snížení bodu tuhnutí.
kryoskopie2.7.4 Osmotický tlak; 2.8 Jevy na rozhraní fází; 2.8.1 Povrchové napětí; 2.8.2 Adsorpce; 3. Bioenergetika a termodynamika v lékařství; 3.1 Základní pojmy a definice; 3.1.1 Základní termodynamické pojmy; 3.1.2 Práce a teplo; 3.1.3 Stavové funkce; 3.1.4 Chemický potenciál; 3.1.5 Měrná tepelná kapacita; 3.2 Termodynamika živých systémů; 3.3 Transformace a akumulace energie v živých systémech; 3.3.1 Tepelné ztráty; 3.4 Význam termodynamiky pro transport membránami; 3.4.1 Prostá difuze; 3.4.2 Elektrodifuze iontů; 3.4.3 Přestup iontovými kanály 3.4.4 Pasivní zprostředkovaný transport3.4.5 Aktivní transport; 3.4.6 Skupinový přenos; 3.4.7 Endocytóza a exocytóza; 3.5 Léčebné užití tepla; 3.6 Měření a regulace teploty; 3.6.1 Kapalinové teploměry; 3.6.2 Regulace teploty; 3.7 Tepelná zařízení; 3.7.1 Termostaty; 3.7.2 Sterilizátory a autoklávy; 3.7.3 Vodní lázně; 3.7.4 Temperované operační stoly; 3.7.5 Chladicí zařízení; 4. Biofyzika elektrických projevů a účinků, elektrické metody; 4.1 Základní pojmy a definice; 4.1.1 Coulombův zákon, permitivita látek a hydratace; 4.1.2 Elektrický potenciál, potenciály na fázovém rozhraní 4.2 Elektrické projevy v živém organismu4.2.1 Klidový membránový potenciál buňky; 4.2.2 Akční potenciál nervového vlákna; 4.2.3 Potenciály na ostatních biologických membránách; 4.3 Použití elektřiny v lékařské diagnostice; 4.3.1 Elektrokardiografie; 4.3.2 Ostatní metody; 4.4 Elektrický proud; 4.4.1 Vedení proudu v organismu; 4.4.2 Účinky různých druhů proudu na organismus; 4.5 Využití elektřiny v terapii; 4.5.1 Galvanoterapie; 4.5.2 Elektroléčba střídavými a přerušovanými proudy; 4.5.3 Elektrostimulace; 4.5.4 Defibrilace; 4.5.5 Vysokofrekvenční terapie; 4.5.6 Elektrochirurgie