Table of Contents

Abstract: Life cycle impact assessment - tropospheirc ozone formation, acidification, fine particles and ecotoxicity. Sammandrag: Utvärdering av miljöeffekter i livscyckelanalys - ozonbildning, försurning, små partiklar och ekotoxicitet.