Table of Contents

Puutarhoista karanneet jättiputket, jättipalsami ja kurtturuusu ovat levinneet laajalti luontoon koko Suomessa. Nämä lajit ovat luonnon onimuotoisuutta ja elinympäristöjen viihtyisyyttä uhkaavia vieraslajeja. Jättiputket uhkaavat myös suoraan ihmisen terveyttä. Lounais-Suomessa aloitettiin näiden lajien järjestelmällinen kartoitus ja käytännön torjunta jo vuodesta 2008 alkaen. Aiemmista vieraslajihankkeista vuosina 2008-2010 on saatu merkittävästi tietoa jättiputkien, jättipalsamin ja kurtturuusun torjunnasta. Hankkeissa testattiin erilaisia torjuntamenetelmiä, kuten kasvien kitkentää, kaivamista juurineen, peittämistä pressuilla ja kemiallista käsittelyä. Hankkeissa seurattiin eri torjuntatapojen tehokkuutta ja laskettiin niiden kustannuksia. Myös torjuntatyön järjestämisen eri tapoja, kuten urakointi, torjuntatiimi ja talkoot, on seurattu ja niiden kustannuksia arvioitu. Tämä raportti esittää Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueella saatuja kokemuksia ja paikallisesti hyväksi havaittuja toimia jättiputkien, jättipalsamin ja kurtturuusun leviämisen estämisessä, myös vieraslajien torjunnasta aiheutuneita kustannuksia. Toivomme, että raportti antaa eväitä vieraskasvilajien torjunnan suunnitteluun muilla alueilla ja auttaa arvioimaan toimintaan liittyviä kustannuksia. Raportti on osa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja useamman organisaation yhteistyönä toteuttamaa Havina-hanketta (Haitallisten vieraslajien hallinta ja tietoisuuden lisääminen). Jättelokor, jättebalsamin och vresros som rymt från trädgårdar har spridit sig över stora områden i naturen i hela landet. Dessa arter är främmande och hotar den biologiska mångfalden och livsmiljöernas trivsamhet. Jättelokorna hotar också direkt människans hälsa. I sydvästra Finland inledde man en systematisk kartläggning och praktisk bekämpning av dessa arter redan 2008. Av tidigare projekt under 2008-2010 om främmande arter har man fått viktig information om bekämpningen av jättelokor, jättebalsamin och vresros. I projekten testades olika bekämpningsmetoder, till exempel uppryckning, utgrävning med rötterna, täckning med presenning och kemisk behandling. I projekten följde man upp de olika bekämpningsmetodernas effektivitet och räknade ut deras kostnader. Också olika sätt att organisera bekämpningsarbetet, till exempel genom entreprenad, bekämpningsteam och talkoarbete, har följts upp och kostnaderna för dem uppskattats. Denna rapport presenterar erfarenheter från Egentliga Finlands ELY-centrals verksamhetsområde och åtgärder som man sett fungera för att förhindra spridningen av jättelokorna, vresrosen och jättebalsaminen samt kostnaderna för bekämpningen av främmande arter. Vi hoppas att rapporten ger idéer för planeringen av bekämpningen av främmande växtarter i andra områden och hjälper att uppskatta tillhörande kostnader. Rapporten är en del av Havina-projektet (Kontroll av skadliga främmande arter och ökning av medvetenheten) som finansierats av Jord- och skogsbruksministeriet och genomförts i samarbete mellan flera organisationer. The Giant hogweed, the Himalayan balsam and the Japanese rose have escaped from gardens and become widespread in nature throughout Finland. They are invasive alien species that threaten biodiversity and (impair) dilute the attractiveness of living environments. The giant hogweeds are also a direct threat to human health. Systematic efforts to survey the distribution of these species and practical steps to prevent their spreading were initiated in Southwest Finland as early as in 2008. Earlier invasive alien species projects from 2008-2010 produced significant amounts of information on controlling hogweeds, the Himalayan balsam and the Japanese rose. The projects tested various control techniques, including weeding, uprooting, covering and chemical treatment, monitored the effectiveness of various control techniques, and calculated their costs. Various methods of organising the control efforts, including contracting, control teams and voluntary work, were also followed up and their costs were assessed. This report describes the experiences gathered within the operating area of the ELY Centre for Southwest Finland and actions that were found effective locally in controlling the spreading of The Giant hogweed, the Himalayan balsam and the Japanese rose, and also addresses the cost of alien species control. We hope that this report may inform the planning of alien species control in other areas and help to assess the ensuing costs. The report is part of the Havina project (Increasing knowledge on invasive alien species (IAS) in Finland - distribution, dispersal, risk management, pathways for entry) funded by the Finnish Ministry of Agriculture and Forestry and implemented in cooperation by several organisations.