Table of Contents

Sis.: Valtioneuvoston periaatepäätös 19.3.1998 vesien suojelun tavoitteista vuoteen 2005 - Statsrådets principbeslut den19.3.1998 om målen för skydd av vattnen fram till år 2005.