Table of Contents

Abstract. Sammandrag: Validitet och genomförbarhet av mätningsinstrument för ledning av mänskliga resurser i vård : Case RAFAELA system. Tiivistelmä: Hoitajien inhimillisten voimavarojen johtamisen mittausvälineiden validius ja käyttökelpoisuus : Case RAFAELA-järjestelmä.