Table of Contents

Abstract: Effectiveness in health care decision-making. Sammandrag: Information om effektiviteten inom hälsovården.