Table of Contents

Johdanto.
Refleksiivisyyden ulottuvuudet / Riitta Högbacka ja Sanna Aaltonen.
Tutkimuskatse tutkijaan.
Antropologin refleksiivisyys tutkijan oppimisena / Johanna Lindh.
Narratiivinen haastattelu performanssina tuetun asumisen yksikössä. Kun päihdeongelma ja mielen sairaus ovat osallisina näyttämöllä / Kirsi Nousiainen.
Tutkija, tukija vai ystävä? Neuvotteluja vallasta ja luottamuksesta maahanmuuttajien haastattelututkimuksessa / Lotta Kokkonen ja Miikka Pyykkönen.
Tutkimuksen välineisiin ja aineistoihin kohdistuva refleksiivisyys.
Kun aineisto ei riitä. Monimenetelmäisyys metodologisena ja käsitteellisenä oppimisena / Tiina Sotkasiira.
Käyttäjätiedon tulkintaa empaattisesti / Heidi Paavilainen.
Simsalabim, sisällönanalyysi ja koodaamisen haasteet / Ulla-Maija Salo.
Teorian ja empirian vuoropuhelu tutkimuksessa: reflektioita ja ratkaisuja / Jenni Helenius, Sanna-Mari Salonen-Hakomäki, Hanna Vilkka, Anita Saaranen-Kauppinen & Jari Eskola.
Refleksiivisyys suhteessa tieteen tekemisen konteksteihin.
Kokemuksia kokemuksista. Tutkimustiedon palautuminen kentälle / Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Hanna Ylöstalo.
Toistuvuuden taika: refleksiivinen tiedontuotanto tutkijan ja tiede-politiikkakytkösten näkökulmista / Simo Sarkki & Jari Niemelä.
Hankehakujen ja rahoituksen tutkimusta ohjaava vaikutus. Omaan arkistoon perustuva retrospektiivinen toimija-analyysi / Jaakko Suominen.
Kirjoittajat.