Table of Contents

I : Tutkimus ja tutkimuksesta kirjoittaminen.
1. Mihin ja miten tätä kirjaa käytetään? (S.H.).
2. Miten hankimme tietoa? (S.H.).
3. Tieteelliselle tutkimustyölle asetetut vaatimukset (S.H.).
4. Kirjoittaminen tutkimusprosessin osana (P.S.).
II : Tutkimusprosessi.
1. Tutkimuksen kulku (S.H.).
2. Aiheen valinta ja rajaaminen (S.H.).
3. Elektroninen tiedonhaku (P.R.).
4. Alustavasta lukemisesta kirjallisuuskatsaukseen (P.S.).
5. Metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat (S.H.).
6. Tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen taloudellinen tuki (P.R.).
7. Aineiston hankinnan suunnittelu (S.H.).
8. Tutkimustyypit ja aineistonkeruun perusmenetelmät (S.H.).
9. Aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätökset (S.H.).
10. Tutkimuksen reliaabelius ja validius (S.H.).
III : Tutkimuksesta julkaisuksi.
1. Tieteellisten tulosten julkistaminen ja julkaiseminen (P.S.).
2. Tieteellisten kirjoitelmien rakenne (P.S.).
3. Tyyli ja kieliasu (P.S.).
4. Otsikointi (P.S.).
5. Taulukot ja kuviot (P.R.).
6. Viittaustekniikka (P.S.).
7. Lähdeluettelo (P.R.).
8. Liitteet (P.S.).
9. Kielitekniikka (P.S.).
10. Ulkoasun viimeistely (P.S.).
11. Käsikirjoituksen tarkistaminen ja korjausluku (P.S.).
Image