Table of Contents

Organisation and practices of tobacco cessation services. Organisering av tobaksavvänjning och praxis. Tiivistelmä.