Table of Contents

Abstract: Social assistance in the 2010s : a study on social assistance clients and granting practices. Sammadrag: Utkomststödet på 2010-talet : undersökning av utkomststödets klienter och beviljandepraxis.