Table of Contents

Referat (Presentationsblad): Ibruktagande av ett rapporteringssystem för farsituationer inom hälso- och sjukvården. Summary (Documentation page): Introduction of a reporting system for dangerous situations in health care. Tiivistelmä (Kuvailulehti).