Table of Contents

Sammandrag: Utvärdering av möjligheterna för främjande av hälsa - effektivitet och kostnadseffektivitet. Summary: Evaluation of health promotion opportunities - effectiveness and cost-effectiveness. Tiivistelmä.