Table of Contents

Johdanto / Marita Sihto.
Teorioita, käsitteitä ja toimintaperiaatteita.
Terveyden edistämisen lähestymistapoja terveyseroihin: yksilöllinen, sosiaalis-rakenteellinen ja kolmas tie / Marita Sihto.
Terveyden sosiaaliset määrittäjät, elämäntyyli ja huono-osaisuuden ongelma / Hannele Palosuo.
Oikeus terveyteen ja terveyden edistäminen / Eeva Nykänen.
Toimintapoliittisia ratkaisuja.
Eriarvoisuutta vähentävä toiminta alkoholihaittojen ehkäisyssä / Marja Holmila.
Ravitsemuspolitiikka ja terveyserot / Meri Koivusalo & Sirpa Sarlio-Lähteenkorva.
Liikunta kuuluu kaikille - liikuntapolitiikan mahdollisuudet sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämisessä / Tomi Mäki-Opas.
Itsestään selvä, unohdettu, aliarvostettu kävely / Tuuli Rantala.
Liikennesuunnittelulla edistetään pyöräilyn houkuttelevuutta / Kalle Vaismaa.
Voimavaroja ja palveluja.
Tarvelähtöinen palveluiden tuottaminen perheiden terveyden edistämiseksi - esimerkkinä neuvolamaailma / Päivi Rautava.
Terveyden lukutaito ja terveyserojen kaventaminen / Karoliina Kaasalainen.
Koherenssin tunne - valmius tunnistaa ja käyttää erilaisia voimavaroja / Sakari Suominen.
Terveyskäyttäytymisen psykososiaaliset muutostekijät - perusta vaikuttaville interventioille / Antti Uutela.
Lopuksi : Terveyden edistämisen tulevaisuuksia / Sakari Karvonen.