Table of Contents

Johdanto.
Taide, kokemus ja maailma ; Viisi risteystä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen / Yrjö Heinonen, Veijo Hietala, Altti Kuusamo, Päivi Lappalainen, Taru Leppänen, John Richardson, Liisa Steinby ja Susanna Välimäki.
Ääni.
Ääni ilmiönä ; Äänellinen minuus ja soiva maailma ; Lauluääni ; Soitinäänet ; Ääni elokuvassa, audiovisuaalisessa mediassa ja ympäristössä ; Ääni ja kirjallisuus ; Kuulokulmia elämään, kulttuuriin, maailmaan / John Richardson ja Susanna Välimäki, Yrjö Heinonen, Riitta Jytilä, Hanna Meretoja ja Juha Torvinen.
Kuva.
Kuvan käsitteen muutoksia ; Kuva ja mimesis ; Kuva, funktio, konteksti ; Kuva ja muistijärjestelmät ; Kuvan muuttuvat historiat ; Kuvan tulkinnan peruskäsitteistöä ; Ikonografiasta merkkijärjestelmäverrantoihin ; Kuva ja media ; Kirjallisuuden kuvakielestä ; Feministinen kuvantutkimus ; Loppukatsaus: "kuvat kulkevat" / Altti Kuusamo, Katve-Kaisa Kontturi, Marjaana Markkula ja Jukka Sihvonen.
Kieli.
Arkikieli, tieteen kieli, taiteen kieli ; Kielikäsitykset ja kirjallisuus ; Kaunokirjallinen tyyli ja kirjallisuuden tyylikaudet ; Kaunokirjallisen kielen erityisiä voimavaroja ; Onko elokuva kieltä? ; Kielen ja kuvataiteen suhteesta ; Musiikki ja kieli ; Kieli sanallisena ilmaisuvälineenä ja vastaavuusmallina / Päivi Lappalainen ja Liisa Steinby, Yrjö Heinonen, Veijo Hietala, Siru Kainulainen ja Altti Kuusamo --Väline.
Johdanto ; Välineen mediatutkimuksellista käsitehistoriaa ; Väline teknologiana ja kokemuksen muotona ; Välineen mediafilosofiaa ; Teatterin monet välineet ; Kuva, väline, katsoja ; Kirjallisuus minän ja maailman ymmärtämisen välineenä ; Muutoksen välineet / Veijo Hietala, Kaisa Ilmonen, Aino Mäkikalli, Riikka Niemelä, Susanna Paasonen, Jukka-Pekka Puro, Jukka Sihvonen ja Jasmine Westerlund.
Sukupuoli.
Moninainen sukupuoli ; Feministisiä ymmärryksiä sukupuolesta ; Materiaalisuus, ruumiillisuus ja seksuaalisuus ; Ero, toiseus ja kulttuuriset tekstit ; Elävä kuva - elämän kuva? ; Sukupuoli taiteentutkimuksessa / Taru Leppänen, Marja-Leena Hakkarainen, Yrjö Heinonen, Veijo Hietala, Katve-Kaisa Kontturi, Lotta Kähkönen, Marianne Liljeström, Kukku Melkas ja Susanna Paasonen. Taide, kokemus ja maailma on tieteellinen mutta yleistajuisuuteen pyrkivä johdatus 2010-luvun alun taiteiden tutkimuksen lähtökohtiin, kysymyksenasetteluihin, suuntauksiin ja käsitteistöön. Taiteiden tutkimuksen oppiaineet eroavat toisistaan ensisijaisen tutkimuskohteensa puolesta, mutta samalla monet kysymyksenasettelut, lähtökohdat ja lähestysmistavat yhdistävät niitä toisiinsa.