Table of Contents

National parks, wilderness areas, hiking areas, protected mires, other protected areas, Natura 2000 areas. Prioritering av skyddsområden och viktigaste koncentrationer av naturvärden i områden som förvaltas av Forststyrelsens naturtjänster utgående från Natura 2000-naturtyperna.