Table of Contents

Johdanto oppimisen tilanteisiin ja paikkoihin / Päivi Granö, Mirja Hiltunen ja Timo Jokela.
Oppimisympäristöt, tosielämä ja teknologia / Päivi Rasi, Tuulikki Keskitalo, Hanna Vuojärvi, Heli Ruokamo, Pirkko Siklander ja Marjaana Kangas.
Saamelainen aika- ja paikkakäsitys pedagogisissa järjestelyissä / Pigga Keskitalo.
Suhteessa talveen / Timo Jokela.
Taidevaihde : aikalaistaiteen toimintatapoja soveltamassa / Mirja Hiltunen.
Metsäleikkejä kestävään kehitykseen / Maria Huhmarniemi.
Havaintopohjaiset performanssit arkkitehtuuri- ja kulttuuriperintökasvatuksen välineinä / Anne Keskitalo, Juli-Anna Aerila ja Kirsi Urmson.
Pedagogisen roolipelin maailmoissa / Lauri Kemppinen ja Mauri Laakso.
Tilannesidonnainen oppiminen lapsen kokemuksena / Hanna Niinistö ja Päivi Granö.
"Opittiin oikeista ihmisistä" : kansainväliset ryhmäblogit oppimisympäristönä kuvataidekasvatuksessa / Annamari Manninen.
Oman elämän soundtrack : äänikasvatuksen mahdollisuudet osana säveltämiskasvatusta / Marja Ervasti.
Puhuvaksi puhuvien pariin : kommunikaatiomaisema (inklusiivisessa) päiväkotiryhmässä / Elina Viljamaa, Jaana Juutinen, Eila Estola ja Anna-Maija Puroila.
Matkalla kotikaupungin menneisyyteen : esiopetuksen eheyttävä oppimisprosessi museoympäristössä / Juli-Anna Aerila, Marja-Leena Rönkkö ja Satu Grönman.
Turvallisuuden edistäminen oppimisympäristössä / Eila Lindfors ja Brita Somerkoski.
Kirjoittajat. Suhteessa maailmaan -teos aukaisee luokkahuoneen ovea moninaisiin oppimisympäristöihin ja tilanteisiin. Teos on laadittu edistämään eheyttävien opetus- ja oppimiskäytäntöjen vakiintumista koulujen arkeen eri oppiaineiden näkökulmasta sekä oppiaineita yhdistäen. Kirjassa edetään tilannesidonnaisen oppimisen lähtökohtien tutkimusperustasta käytännön sovelluksiin, jossa oppimisen painopiste on siirtynyt opettajan ja oppilaan välisestä suhteesta oppilaan ja ympäröivän maailman väliseen suhteeseen. Teoksen kolmessa luvussa tarkastellaan oppimisen tilanne- ja paikkasidonnaisuuksien merkityksiä erilaisten oppimisympäristöjen ja teknologian näkökulmasta. Lisäksi esitellään, miten oppiaineista siirrytään opetukseen, jossa tietoja ja taitoja opetellaan koulun oppiainerajoja ylittäen. Oppiminen kiinnittyy erilaisiin paikkoihin kuten museoon, metsään, saaristoon, koulupihoihin, kyliin ja kaupunginosiin. Kirjassa tarkastellaan niin leikkiä, pelillisyyttä ja teknologiaa kuin talvea ja kotoutumistakin aidossa tilanteessa ja ympäristössä. Aistisuus kokonaisvaltaisena oppimisena punoo useita näkökulmia yhteen. Kirjoittajat edustavat monialaista asiantuntijuutta varhaiskasvatuksesta korkeakoulupedagogiikkaan.