Table of Contents

Obsah; Předmluva; 1 Teorie a℗ historie farmacie; 1.1 Teorie farmacie; 1.2 Zdrav©Ư a℗ nemoc; 1.3 Zdravotnictv©Ư, farmacie, kategorie, z©Łkony a℗ odvětv©Ư farmacie; 1.4 Historie farmacie, v©ưvojov©♭ etapy farmacie; 1.5 V©ưvojov©♭ etapy vojensk©♭ farmacie; 2 Empirick©♭ a℗ racion©Łln©Ư l©♭♯‍itelstv©Ư; 2.1 Pravěk©♭ empirick©♭ l©♭♯‍itelstv©Ư; 2.2 Racion©Łln©Ư l©♭♯‍itelstv©Ư Mezopot©Łmie; 2.3 Racion©Łln©Ư l©♭♯‍itelstv©Ư Egypta; 2.4 Racion©Łln©Ư l©♭♯‍itelstv©Ư Indie; 2.5 Racion©Łln©Ư l©♭♯‍itelstv©Ư Číny; 2.6 Racion©Łln©Ư l©♭♯‍itelstv©Ư Řecka; 3 Diferenciace l©♭♯‍itelstv©Ư, vydělen©Ư a℗ relativn©Ư osamostatněn©Ư farmacie 3.1 Zdravotnictv©Ư, l©♭kařstv©Ư a℗ farmacie římsk©♭ říše3.2 Zdravotnictv©Ư, l©♭kařstv©Ư a℗ farmacie Byzancie; 3.3 Zdravotnictv©Ư, l©♭kařstv©Ư a℗ farmacie Arabsk©♭ říše; 3.4 Vojensk©♭ zdravotnictv©Ư a℗ farmacie; 4 Předklasick©♭ l©♭k©Łrenstv©Ư; 4.1 Světsk©Ł, c©Ưrkevn©Ư a℗ vojensk©Ł linie farmacie; 4.2 Mni¿Łsk©♭ l©♭♯‍itelstv©Ư; 4.3 Salerno a℗ Montpellier a℗ jejich v©ưznam pro zdravotnictv©Ư a℗ farmacii v℗ Evropě; 4.4 Slovansk©♭ l©♭♯‍itelstv©Ư; 4.5 Mni¿Łsk©♭ l©♭♯‍itelstv©Ư v℗ na¿Łich zem©Ưch; 4.6 Vojensk©♭ zdravotnictv©Ư a℗ farmacie do etapy klasick©♭ho l©♭k©Łrenstv©Ư; 5 Klasick©♭ l©♭k©Łrenstv©Ư; 5.1 Řízen©Ư zdravotnictv©Ư a℗ farmacie 5.2 L©♭k©Łrny klasick©♭ho l©♭k©Łrenstv©Ư5.3 Vzděl©Łv©Łn©Ư l©♭k©Łrn©Ưka; 5.4 L©♭kopisy v℗ klasick©♭m l©♭k©Łrenstv©Ư; 5.5 Klasick©♭ l©♭k©Łrny a℗ l©♭k©Łrn©Ưci na na¿Łem ©ðzem©Ư.; 5.6 Vojensk©♭ l©♭k©Łrenstv©Ư v℗ etapě ℗ klasick©♭ho l©♭k©Łrenstv©Ư; 6 Zlat©ư věk l©♭k©Łrenstv©Ư; 6.1 Rozvoj l©♭kařsk©♭ho a℗ farmaceutick©♭ho pozn©Łn©Ư; 6.2 N©Łstup alchymie a℗ chemiatrie; 6.3 L©♭k©Łrensk©♭ pracovi¿Łtě; 6.4 V¿Łeobecn©ư medicin©Łln©Ư řád a℗ Gener©Łln©Ư zdravotn©Ư normativ; 6.5 Profesn©Ư organizace l©♭k©Łrn©Ưka℗.
l©♭k©Łrnick©♭ gr©♭mium; 6.6 Vzděl©Łn©Ư l©♭k©Łrn©Ưka; 6.7 L©♭kopisy; 6.8 Vojensk©♭ l©♭k©Łrenstv©Ư v℗ etapě zlat©♭ho věku; 6.9 C©Ưrkevn©Ư l©♭k©Łrenstv©Ư ve zlat©♭m věku 7 Vznik a℗ v©ưvoj farmaceutick©ưch odvětv©Ư v℗ 19.-21. stolet©Ư7.1 Vznik a℗ v©ưvoj farmaceutick©♭ho ¿Łkolstv©Ư; 7.2 Vznik a℗ v©ưvoj farmaceutick©♭ho v©ưzkumu; 7.3 Vznik a℗ v©ưvoj farmaceutick©♭ v©ưroby; 7.4 Vznik a℗ v©ưvoj farmaceutick©♭ velkodistribuce; 7.5 Vznik a℗ v©ưvoj farmaceutick©♭ kontroly; 7.6 V©ưvoj l©♭k©Łrenstv©Ư jako relativně samostatn©♭ho odvětv©Ư.; 7.7 Řízen©Ư a℗ organizace zdravotnictv©Ư a℗ farmacie; 7.8 Vznik a℗ v©ưvoj farmaceutick©♭ historiografie a℗ muzeologie; 8 Transformace zdravotnictv©Ư v℗ ČR po roce 1989; 8.1 Koncepce zdravotnictv©Ư a℗ jej©Ư realizace; 8.2 Financov©Łn©Ư zdravotnictv©Ư 8.3 Privatizace zdravotnictv©Ư, vznik nest©Łtn©Ưch zdravotnick©ưch zařízen©Ư9 Profesion©Łln©Ư vojensk©Ł farmacie v℗ 19.-21. stolet©Ư; 9.1 Profesion©Łln©Ư vojensk©Ł farmacie Rakouska-Uherska; 9.2 Vojensk©Ł farmacie za 1. světov©♭ v©Łlky; 9.3 Vojensk©Ł farmacie Československ©♭ republiky; 9.4 Vojensk©Ł farmacie v℗ letech 1948-2012; 10 C©Ưrkevn©Ư l©♭k©Łrenstv©Ư po roce 1770; 10.1 Etapy c©Ưrkevn©Ưho zdravotnictv©Ư a l©♭k©Łrenstv©Ư v letech 1770-1950; 10.2 C©Ưrkevn©Ư řády na ©ðzem©Ư dne¿Łn©Ư ČR; 10.3 C©Ưrkevn©Ư l©♭k©Łrenstv©Ư; 10.4 L©♭k©Łrny milosrdn©ưch bratří a℗ al¿ℓbětinek; 10.5 C©Ưrkevn©Ư řády po roce 1980; Z©Łvěr; Zkratky Studijn©Ư texty k dejin©Łm farmacie jsou v©ưchoz©Ưm studijn©Ưm materi©Łlem pro predmet Historie a organizace farmacie. Farmacie je neoddelitelnou souc©Łst©Ư zdravotnictv©Ư, proto obsahovou souc©Łst©Ư textu je charakteristika zdravotnictv©Ư, kter©♭ v ka¿ℓd©♭ dejinn©♭ etape ovlivnovalo v©ưvojov©♭ peripetie farmacie.Ucebn©Ư text ov¿Łem nemu¿ℓe zachytit ve¿Łker©♭ dejiny farmacie. Je ©ðcelove koncipovan©ưm studijn©Ưm materi©Łlem vzhledem ke strukture v©ư¿Łe uveden©♭ho predmetu.Vedle civiln©Ư a svetsk©♭ linie (proudu) farmacie existuj©Ư a maj©Ư svuj dejinn©ư v©ưvoj i farmacie vojensk©Ł a c©Ưrkevn©Ư l©♭k©Łrenstv©Ư - je proto opr©Łvnen©♭ venova.