Table of Contents

I : Johdanto.
Mitä on sosiaaliepidemiologia / Mikko Laaksonen & Karri Silventoinen.
Sosiaaliepidemiologian juuret / Heikki S. Vuorinen.
II : Väestöryhmittäiset terveyserot.
Sosioekonominen asema / Eero Lahelma & Ossi Rahkonen.
Sukupuoli / Elianne Riska.
Perhe ja siviilisääty / Kaisla Joutsenniemi.
Työttömyys / Pekka Martikainen & Netta Mäki.
Alue ja kontekstuaaliset tekijät / Sakari Karvonen.
III : Terveyteen ja terveyseroihin vaikuttavat tekijät.
Terveyskäyttäytyminen / Leena Koivusilta.
Psykososiaaliset tekijät / Ari Haukkala.
Psykososiaaliset työolot / Kirsi Ahola, Ari Väänänen, Jussi Vahtera & Mika Kivimäki.
Aineelliset ja taloudelliset tekijät / Mikko Laaksonen.
Kognitiiviset kyvyt / Karri Silventoinen & Markus Jokela.
IV : Terveys ja elämänkaari.
Ohjelmoituuko aikuisiän terveys jo sikiökaudella / Johan Eriksson.
Lapsuuden elinolot ja aikuisuuden terveys / Laura Kestilä & Ossi Rahkonen.
Ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät / Jenni Blomgren, Tuija Martelin, Päivi Sainio & Seppo Koskinen. "Sosiaaliepidemiologia tutkii terveyden ja sairauden sekä niihin vaikuttavien sosiaalisten tekijöiden esiintyvyyttä ja jakautumista eri väestöryhmissä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat esimerkiksi sosioekonomiset ja alueelliset terveyserot, tällaisiin eroihin vaikuttavat kulttuuriset, taloudelliset ja psykologiset tekijät sekä terveydentilassa tapahtuvat muutokset elämänkaaren eri vaiheissa. Sosiaaliepidemiologia on ensimmäinen suomenkielinen teos, jossa eri alueilla tehtävää tutkimusta esitellään kattavasti. Keskeisen painon saa suomalainen yhteiskunta, mutta esitetyt tulokset liitetään osaksi kansainvälistä tieteellistä keskustelua.Teos on soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ja on kattava aihepiirin käsikirja.".
(takakansi)