Table of Contents

Abstract (kuvailulehti): Research concerning the effects of the new SEA-legislation on the preparation of plans and programmes. Sammandrag (kuvailulehti): Utredning av det nya lagförslagets verkningar på beredningen av planer och program. Tiivistelmä (kuvailulehti).