Table of Contents

Sammandrag (s. 5-6): Strålningsolyckor: undersökning och vård av personer som utsatts för strålning. Summary (s. 7-8): Radiation accidents: examination and treatment of persons exposed to radiation. Tiivistelmä (s. 3-4).