Table of Contents

Abstract: Maternal ultrasound and serum screening in the detection of structural and chromosomal abnormalities. Sammandrag: Ultraljudsundersökningar och serumscreeningar under graviditeten för upptäckande av anatomiska missbildningar och kromosomavvikelser. Tiivistelmä.