Table of Contents

Abstract: Patient vulnerable to psychosis. Sammandrag: Patienter med sårbarhet för psykos. Tiivistelmä.