Table of Contents

Sammandrag: Primärvårdsbesök inom den finländska företagshälsovården och deras samband med förebyggande och arbetsrelaterade faktorer. Tiivistelmä: Sairaanhoitokäynnit osana Suomen työterveyshuoltojärjestelmää sekä niiden yhteydet sairauksien ennaltaehkäisyyn ja työhön liittyviin tekijöihin.