Table of Contents

0. Lingvistick©Ł pragmatika, jej©Ư rozsah a℗ hranice; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4 Fungov©Łn©Ư jazyka; 0.5 Um©Ưrněn©Ł vs. radik©Łln©Ư pragmatika; 0.6 Kontext; 1. Pragmatika a℗ s©♭mantika; 1.1 Znakovost a pragmatika; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 Pragmatika a dal¿Ł©Ư s©♭mantick©♭ teorie; 1.6 Pragmatick©♭ posuny v lexik©Łln©Ư s©♭mantice; 2. Pragmatika a℗ gramatika; 2.1 Pragmatick©Ł dimenze gramatick©ưch kategori©Ư; 2.2; 2.3; 2.4 Pragmatick©Ł dimenze v syntaxi; 3. Reference a℗ deixe; 3.1 Reference ; 3.1.1 Reference anaforick©Ł; 3.1.2 Referen♯‍n©Ư vs. atributivn©Ư u¿ℓit©Ư v©ưrazu; 3.2 Reference jako ře♯‍ov©♭ jedn©Łn©Ư; 3.3 Deixe 3.3.1 Tzv. přím©Ł reference3.3.2 Deixe prostorov©Ł; 3.3.2.3 Rozsah prostorov©♭ deixe; 3.3.2.4 Tři z©Łkladn©Ư referen♯‍n©Ư r©Łmce; 3.3.3 Časov©Ł deixe; 3.3.3.1 Z©Łkladn©Ư ♯‍asov©Ł situa♯‍n©Ư deixe; 3.3.3.2 Časov©Ł deixe a vlastnosti slovesa; 3.3.3.3 Časov©♭ adverbi©Łln©Ư v©ưrazy; 3.3.4 Person©Łln©Ư deixe; 3.3.5 Deixe soci©Łln©Ư; 3.3.5.1 Roviny soci©Łln©Ư deixe; 3.3.5.2 Rovina identifika♯‍n©Ư; 3.3.5.3 Rovina postojově-hodnot©Ưc©Ư; 3.3.6 Deixe textov©Ł; 3.4 Informa♯‍n©Ư struktura (a aktu©Łln©Ư ♯‍leněn©Ư); 3.4.1 zdroje "novosti" v℗ aktu©Łln©Ưm ♯‍leněn©Ư; 3.4.2 Signalizace j©Łdra; 4. Presupozice 4.1 Presupozice logicko-s©♭mantick©Ł a presupozice pragmatick©Ł4.1.1 Logicko-s©♭mantick©♭ ch©Łp©Łn©Ư presupozice; 4.1.1.1 Presupozice v dynamick©♭ s©♭mantice; 4.1.1.2 Faktov©Ł a implikativn©Ư slovesa; 4.1.1.3 Presupozice a ohnisko; 4.1.1.4 Metajazykov©Ł negace ; 4.1.2 Presupozice pragmatick©Ł; 4.2 Spou¿Łtěče presupozic; 5. Ře♯‍ov©♭ akty; 5.1 Ře♯‍ov©ư akt, ře♯‍ov©♭ jedn©Łn©Ư a℗ komunika♯‍n©Ư funkce v©ưpovědi ; 5.2 Iloku♯‍n©Ư s©Ưla v©ưpovědi; 5.3 Perlokuce; 5.4 V©ưpovědi performativn©Ư a konstativn©Ư; 5.5 Akt, jedn©Łn©Ư a funkce; 5.6 Od Austina k Searlovi a dal¿Ł©Ưm; 5.6.3 Tzv. parazitick©♭ ře♯‍ov©♭ akty; 5.7 Klasifikace ře♯‍ov©ưch aktů 5.8 Interpretace ře♯‍ov©♭ho jedn©Łn©Ư5.8.1 Dynamick©Ł teorie ře♯‍ov©ưch aktů; 5.8.2 Přím©♭ a℗ nepřím©♭ ře♯‍ov©♭ akty; 5.9 Performativn©Ư paradox a performativn©Ư hypot©♭za; 5.9.4 Dal¿Ł©Ư mo¿ℓnosti modifikov©Łn©Ư iloku♯‍n©Ưch funkc©Ư; 6. Konverza♯‍n©Ư maximy a℗ implikatury; 6.1 Koopera♯‍n©Ư princip a℗ konverza♯‍n©Ư maximy; 6.1.1 Funk♯‍nost griceovsk©♭ koncepce; 6.2 Implikace vs. implikatura; 6.2.1 Uplat¿˜ov©Łn©Ư implikatury; 6.2.2 Partikul©Łrn©Ư vs. zobecněn©Ł implikatura; 6.3 Konven♯‍n©Ư implikatura; 6.4 Zobecněn©Ł konverza♯‍n©Ư implikatura; 6.4.1 Uplatněn©Ư opozi♯‍n©Ưho ♯‍tverce; 6.4.2 Dal¿Ł©Ư implikatury; 6.4.3 Konverza♯‍n©Ư implicitura 6.5 Zdvořilostn©Ư princip6.6 Nekooperativnost; 6.7 Invited inference (sugerovan©ư z©Łvěr) ; 6.8 Relevance; 7. Zdvořilost; 7.1 Zdvořilost ve smyslu pragmalingvistick©♭m; 7.2 Zdvořilost u Brownov©♭ a Levinsona; 7.3 Dal¿Ł©Ư v©ưvoj teorie zdvořilosti; 7.4 Nezdvořilost; 7.5 Ře♯‍ov©Ł etiketa; 7.6 Remedi©Łln©Ư v©ưpovědi; 7.6.1 Omluvy; 7.6.2 ¿ư©Łdosti o℗ dovolen©Ư; 7.7 Modelov©♭ zdvořilostn©Ư strategie; 7.8 Ironie; 8. Aplikace komunika♯‍n©Ưch strategi©Ư℗.
reklamn©Ư komunik©Łty; 9. Konverza♯‍n©Ư anal©ưza; 9.1; 9.2; 9.3 Diskurs; 9.4 Formy a℗ metody konverza♯‍n©Ư anal©ưzy; 9.5 Monolog a℗ dialog; 9.6 Vlastnosti a struktura dialogu Monografie Pragmatika v ce¿Łtine se z hlediska cesk©♭ho jazyka zab©ưv©Ł jevy, pro kter©♭ se v lingvistice v¿ℓilo souhrnn©♭ oznacen©Ư "pragmatika"". Oproti 1. vyd©Łn©Ư (Olomouc 2006, ji¿ℓ nekolik let rozebr©Łno) obsahuje nove vymezen©♭ teoretick©♭ stanovisko (tzv. um©Ưrnen©Ł pragmatika) a nove koncipovan©♭ tematick©♭ okruhy. Poprv©♭ pro ce¿Łtinu je zde zpracov©Łna problematika casov©♭ a prostorov©♭ deixe, v r©Łmci kapitoly o recov©ưch / mluvn©Ưch aktech se nove prob©Ưr©Ł podstata tzv. performativnosti, teorie implikatur rovne¿ℓ bere v ©ðvahu t©♭mata prezentovan©Ł v cesk©♭ lingvistice poprv©♭. Pozornost je venov©Łna tak©♭ nov©♭mu v.