Table of Contents

Audit of the quality assurance system of North Carelia University of Applied Sciences. Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Norra Karelens yrkeshögskola.