Table of Contents

Abstract: Pedagogical leadership in early childhood education. Tutkimus "Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa" on kasvatustieteen alaan sijoittuva suomalaisen päivähoito-organisaation pedagogista johtajuutta käsittelevä narratiivinen tutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden ilmiöstä sekä tuottaa tietoa sen toteuttamisesta ja kehittämistarpeista. Tutkimus on kiinteästi sidoksissa vuosina 2010-2012 toteutettuun Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön kehittämishankkeeseen nimeltä "Verkostoista voimaa pedagogiseen johtamiseen - laatua ja työhyvinvointia varhaiskasvatukseen". Tutkija toimi sekä kehittämishankkeen projektikoordinaattorina ja kouluttajana että objektiivisuuteen pyrkivänä väitöskirjatutkijana. Tutkimusaineisto koostui varhaiskasvatuksen pedagogiikan vastuuhenkilöiden tuottamista päiväkirjoista, heidän haastatteluistaan, puolistrukturoiduista kyselyistä ja hankkeen kehittämistehtävistä. Tutkimusaineisto toimi myös hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden johtajuuden kehittämisen välineenä. Tutkimushenkilöt, 105 pedagogisen johtajuuden vastuuhenkilöä seitsemästä suomalaisesta kunnasta, kuuluivat useisiin eri ammattiryhmiin, joita olivat vastaava lastentarhanopettaja, päiväkodinjohtaja, päivähoidon ohjaaja, aluejohtaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja, suunnittelija ja varhaiskasvatuksen johtaja.