Table of Contents

1. Johdanto.
2. Opettajan eettinen ammatti.
3. Opettajan ammatillinen kehittyminen.
4. Kasvatuksen tavoitteisuus.
5. Kasvamaan auttaminen opettajan työssä.
6. Elämäntarkoituksen löytäminen kasvatuksen tavoitteena.
7. Eettinen herkkyys yhteisöllisyyteen kasvamisessa.
8. Ammattietiikasta mielekkyyttä opetukseen. Digitaaliset oppimateriaalit ja sähköiset oppimisympäristöt asettavat uusia haasteita opettajille. Koulujen väliset erot oppimistuloksissa pakottavat tarkastelemaan oppimisen edellytyksiä moniarvoisessa yhteiskunnassa. Millainen on opettajan rooli eettisenä kasvattajana? Miten koulu ottaa huomioon erilaiset oppilaat ja heidän tarpeensa? Opettajan ammattietiikkaa oppimassa kuvaa keinoja lisätä opettajan työn ja oppimisen mielekkyyttä. Opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta löytämään opiskeluunsa ja elämäänsä kestävä ja pitkäkestoinen tarkoitus. Yhteiskunnan vaatimusten edessä opettajaa kannattelee sisäistetty ammattietiikka, joka tuo mielekkyyden työhön. Teos tarjoaa sekä tutkimustietoa että konkreettisia pedagogisia ideoita opettajan työn tueksi. Se soveltuu niin opettajille, vanhemmille kuin opettajaksi opiskelevillekin.