Table of Contents

Obsah; Úvod; 1 Profesion©Łln©Ư onemocněn©Ư; 1.1 Definice; 1.2 Posuzov©Łn©Ư, uzn©Łv©Łn©Ư a℗ ukon♯‍ov©Łn©Ư nemoc©Ư z℗ povol©Łn©Ư; 1.3 Dispenz©Łrn©Ư p©♭♯‍e u℗ osob trp©Ưc©Ưch nemoc©Ư z℗ povol©Łn©Ư; 1.4 Od¿Łkod¿˜ov©Łn©Ư nemoc©Ư z℗ povol©Łn©Ư; 1.5 Přehled nej♯‍astěji hl©Ł¿Łen©ưch nemoc©Ư z℗ povol©Łn©Ư v℗ Česk©♭ republice; 1.6 Pracovn©Ư anamn©♭za; 1.6.1 Orienta♯‍n©Ư anamnestick©♭ ©ðdaje; 1.6.2 Podrobn©♭ anamnestick©♭ ©ðdaje; 2 Pracovně l©♭kařsk©Ł p©♭♯‍e o℗ zaměstnance; 2.1 Dohled nad pracovn©Ưm prostřed©Ưm a℗ pracovn©Ưmi podm©Ưnkami; 2.1.1 Monitorov©Łn©Ư expozice chemick©ưm l©Łtk©Łm a℗ prachům v℗ pracovn©Ưm prostřed©Ư 2.1.2 Hodnocen©Ư pomoc©Ư limitů v℗ pracovn©Ưm prostřed©Ư2.1.3 Kategorizace pr©Łce a℗ hodnocen©Ư zdravotn©Ưho rizika pr©Łce; 2.1.4 Hodnocen©Ư pomoc©Ư biologick©ưch expozi♯‍n©Ưch testů pro chemick©♭ l©Łtky; 2.1.5 Pr©Łce, kter©♭ vy¿ℓaduj©Ư zvl©Ł¿Łtn©Ư způsobilost zaměstnance; 2.2 Poskytov©Łn©Ư poradenstv©Ư; 2.2.1 Poradenstv©Ư o℗ bezpe♯‍nosti pr©Łce; 2.2.2 Hygiena při pr©Łci; 2.2.3 Ergonomie, pr©Łce s℗ po♯‍©Ưta♯‍em; 2.2.4 Ochrann©♭ pomůcky; 2.2.5 Prvn©Ư pomoc; 2.3 Dohled nad zdrav©Ưm zaměstnanců; 2.3.1 Preventivn©Ư prohl©Ưdky; 2.3.2 Preventivn©Ư programy; 3 Profesion©Łln©Ư ko¿ℓn©Ư nemoci z℗ povol©Łn©Ư; 3.1 Faktory fyzik©Łln©Ư 3.1.1 Mechanick©♭ vlivy3.1.2 Tepeln©♭ vlivy; 3.1.2.1 Perniones; 3.1.2.2 Dermatitis reticularis ab igne (erythema caloricum); 3.1.3 Ionizuj©Ưc©Ư z©Łřen©Ư; 3.1.3.1 Chronick©Ł radiodermatitida; 3.1.3.2 Dla¿ℓdicobuněčn©ư karcinom (spinaliom) a℗ bazocelul©Łrn©Ư karcinom (bazaliom); 3.2 Faktory chemick©♭; 3.2.1 Toxick©♭ a℗ irita♯‍n©Ư ©ð♯‍inky; 3.2.1.1 Dermatitis toxica acuta (cauterisatio, polept©Łn©Ư); 3.2.1.2 Dermatitis contacta irritativa (irita♯‍n©Ư kontaktn©Ư dermatitida); 3.2.2 Alergogenn©Ư ©ð♯‍inky; 3.2.2.1 Dermatitis contacta allergica (alergick©Ł kontaktn©Ư dermatitida); 3.2.2.2 Airborne typ kontaktn©Ư dermatitida 3.2.2.3 Urticaria contacta (kontaktn©Ư kopřivka)3.2.2.4 Proteinov©Ł kontaktn©Ư dermatitida; 3.2.3 Aknegenn©Ư a℗ keratoplastick©♭ ©ð♯‍inky; 3.2.4 Fototoxick©♭ a℗ fotoalergick©♭ ©ð♯‍inky; 3.2.4.1 Dermatitis fototoxica; 3.2.4.2 Porfyria cutanea tarda; 3.2.4.3 Dermatitis striata pratensis; 3.2.4.4 Fotoalergick©Ł kontaktn©Ư dermatitida; 3.2.5 Karcinogenn©Ư ©ð♯‍inky; 3.3 Faktory biologick©♭.
profesion©Łln©Ư ko¿ℓn©Ư infek♯‍n©Ư nemoci; 4 Profesion©Łln©Ư infek♯‍n©Ư a℗ parazit©Łrn©Ư nemoci; 4.1 Nej♯‍astěj¿Ł©Ư přenosn©♭ a℗ parazit©Łrn©Ư nemoci přenosn©♭ z℗ ♯‍lověka na ♯‍lověka; 4.1.1 Svrab (scabies); 4.1.2 Virov©Ł hepatitida; 4.1.3 Tuberkul©đza 4.1.4 Varicela-herpes zoster4.1.5 HIV; 4.2 Nemoci přenosn©♭ ze zv©Ưřat na ♯‍lověka buď přímo, nebo prostřednictv©Ưm přena¿Łe♯‍ů; 4.3 Nemoci přenosn©♭ a℗ parazit©Łrn©Ư vznikl©♭ v℗ zahrani♯‍©Ư; 5 Nemoci z℗ fyzik©Łln©Ưch faktorů; 5.1 Poruchy sluchu způsoben©♭ hlukem; 5.1.1 Akutn©Ư akustick©Ł traumata; 5.1.2 Profesion©Łln©Ư percep♯‍n©Ư kochle©Łrn©Ư nedosl©ưchavost; 5.2 Po¿Łkozen©Ư ionizuj©Ưc©Ưm z©Łřen©Ưm; 5.2.1 Účinky deterministick©♭ (prahov©♭.
jist©♭.
nen©Łhodn©♭); 5.2.1.1 Akutn©Ư radia♯‍n©Ư syndrom (nemoc z℗ oz©Łřen©Ư, ARS); 5.2.1.2 Radia♯‍n©Ư dermatitida; 5.2.2 Účinky stochastick©♭ (bezprahov©♭.
pravděpodobnostn©Ư.
n©Łhodn©♭) Publikace uv©Łd©Ư charakteristiku jednotliv©ưch skupin nemoc©Ư z povol©Łn©Ư podle seznamu nemoc©Ư z povol©Łn©Ư, a nox, kter©♭ je vyvol©Łvaj©Ư, d©Łle typy profesion©Łln©Ư expozice, etiopatogeneze vzniku onemocnen©Ư, patologicko-anatomick©♭ n©Łlezy, klinick©ư obraz onemocnen©Ư, diferenci©Łln©Ư diagnostiku, l©♭cen©Ư, posouzen©Ư profesionality onemocnen©Ư a preventivn©Ư opatren©Ư. Ka¿ℓd©Ł nosologick©Ł jednotka je doplnena diagnostick©ưm souhrnem charakteristick©ưch znaku a kazuistikou pr©Ưslu¿Łn©♭ nemoci z povol©Łn©Ư nebo intoxikace.Krome nemoc©Ư z povol©Łn©Ư jsou uvedeny tak©♭ nejcastej¿Ł©Ư intoxikace prumyslov©ưmi noxami a dal¿Ł©Ưmi chemick©ư.