Yritysten yhteiskuntavastuu painottaa liikeyritysten velvollisuutta toimia vastuullisesti niitä ympäröivässä yhteiskunnassa. Strategisen yhteiskuntavastuun harjoittaminen sekä siihen liittyvä raportointi ja terminologia ovat yleistyneet metsäteollisuudessa. Yhteiskuntavastuun toimeenpanoon liittyvät periaatteet ja käytännöt ovat kuitenkin moninaiset, sillä konseptille ei ole yhtenevää ohjetta tai kattavaa määritelmää. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia piirteitä on Euroopan ja Pohjois-Amerikan metsäteollisuuden yhteiskuntavastuulla. Tutkimus kartoitti metsäteollisuuden piirissä työskentelevien johtajien näkemyksiä yhteiskuntavastuusta ja perehtyi lisäksi standardisointiin, joka voi myötävaikuttaa yhteiskuntavastuun uskottavuuteen ja legitimiteettiin. Tutkimus selvitti miten metsäteollisuusjohtajat suhtautuvat standardisoinnin kasvavaan trendiin, eritoten sosiaalisen vastuun kansainväliseen ISO 26000-standardiin. Tutkimusaineiston ensimmäinen osa perustui kyselyyn, johon osallistui 13 yritystä Pohjois-Amerikasta ja 29 Euroopasta. Aineiston toinen osa perustui puhelinhaastatteluihin, joihin otti vapaaehtoisesti osaa 10 yhteiskuntavastuun parissa työskentelevää metsäteollisuusjohtajaa. Tulosten mukaan eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten metsäteollisuusjohtajien käsitykset yhteiskuntavastuusta eivät eroa merkittävästi. Haastattelujen perusteella ympäristöasiat ja yrityksen hallintojärjestelmät olivat yhteiskuntavastuun keskeisimpiä teemoja. Sitä vastoin esimerkiksi kuluttaja-asioiden, ihmisoikeuksien ja taloudellisten kysymysten painoarvo oli vähäinen. Johtajien näkemykset ISO 26000-standardia kohtaan vaihtelivat myönteisestä kielteiseen ja molemmalla maantieteellisellä alueella standardin soveltuvuus metsäteollisuuden käyttöön oli epävarmaa. Tutkimustuloksiin ja aiempaan kirjallisuuteen viitaten metsäsektori tapaa painottaa ympäri