Table of Contents

1. Johdanto ; 2. Monimuotoisuustekoja pelloilla ; 3. Elämää peltojen saarekkeilla ; 4. Reunavyöhykkeet vaihteleviksi ; 5. Perinnebiotoopit - monimuotoisuuden helmiä ; 6. Elämää kosteissa elinympäristöissä ; 7. Riistaympäristöt kuntoon yhteistyössä ; 8. Pienalaiset yksittäiskohteet tärkeitä vaalia ; 9. Maatilan pihapiiri monien lajien kotina ; 10. Kartat ja muu aineisto tunnistamisen avuksi. Naturens mångfald på gårdar : från åkerrenar till åkrar, från ängar till våtmarker.