Table of Contents

Abstract (kuvailulehti): Land use conflicts and solutions. Part 1. Sammandrag (kuvailulehti): Konflikter och konfliktlösning i markanvändningen. Del 1. Tiivistelmä (kuvailulehti).