Table of Contents

Abstract (s. 469): Valuable rocky outcrop areas for nature and landscape conservation in the region of Uusimaa. Sammandrag (s. 468): Värdefulla bergsområden i Nyland med hänsyn till natur- och landskapsskydd.