Table of Contents

Effectiveness of breeding and resting site delimitations as a conservation method for the Siberian flying squirrel. Effekten av avgränsningar av flygekorrens föröknings- och rastplatser som metod för att skydda arten.