Table of Contents

Obsah; Předmluva; 12. Imunogenetika; 12.1 Úvod/.
Z©Łkladn©Ư pojmy a definice; 12.2 Genetika antigenů; 12.2.1 Charakteristika antigenů; 12.2.2 Rozdělen©Ư antigenů ; 12.2.3 Krevně skupinov©♭ antigenn©Ư syst©♭my ; 12.2.3.1 AB0; 12.2.3.1.1 Genetick©Ł determinace AB0; 12.2.3.1.2 Bombajsk©ư fenotyp; 12.2.3.1.3 Sekretorstv©Ư antigenů AB0 a krevn©Ư skupina Lewis; 12.2.3.1.4 V©ưznam AB0; 12.2.3.2 Rh syst©♭m; 12.2.3.2.1 Genetick©Ł determinace Rh syst©♭mu; 12.2.3.2.2 Inkompatibilita matky a plodu v Rh syst©♭mu; 12.2.3.3 Kr©Łtce o dal¿Ł©Ưch krevně skupinov©ưch syst©♭mech ♯ ověka; 12.2.3.3.1 MNS. 12.2.3.3.2 Diego, Duffy a dal¿Ł©Ư12.2.4 Histokompatibilitn©Ư antigenn©Ư syst©♭my ; 12.2.4.1 Hlavn©Ư histokompatibilitn©Ư komplex; 12.2.4.1.1 Hlavn©Ư histokompatibilitn©Ư komplex ♯‍lověka ; 12.2.4.1.1.1 Molekuly I. třídy HLA; 12.2.4.1.1.2 Molekuly II. třídy HLA; 12.2.4.1.1.3 Oblast III. třídy v HLA; 12.2.4.1.1.4 Polymorfismus molekul HHK; 12.2.4.1.1.5 Funkce molekul HHK; 12.2.4.2 Slab©♭ (minor) histokompatibilitn©Ư syst©♭my ; 12.3 Bu¿˜ky imunitn©Ưho syst©♭mu; 12.3.1 Fagocyty ; 12.3.2 Lymfocyty ; 12.3.2.1 Lymfocyty B; 12.3.2.2 Lymfocyty T; 12.3.2.3 Bu¿˜ky NK.
přirozen©Ư zab©Ưje♯‍i; 12.3.2.4 Aktivace Iymfocytů 12.3.2.4.1 Vazba specifick©ưch antigenů/.
teorie klon©Łln©Ư selekce 12.3.2.4.2 Vazba nespecifick©ưch antigenů; 12.3.2.5 Metodologie klasifikace buněčn©ưch subpopulac©Ư pomoc©Ư protil©Łtek/.
imunofenotypizace; 12.3.2.5.1 Morfologie buněk krvetvorby a℗ imunitn©Ưho syst©♭mu; 12.3.2.5.2 Imunofenotypizace; 12.3.2.5.3 Monoklon©Łln©Ư protil©Łtky v℗ diagnostice; 12.3.2.5.4 V©Ưcebarevn©Ł imunofluorescence ; 12.3.2.5.5 Průtokov©Ł cytometrie; 12.3.2.5.6 Třídi♯ buněk; 12.4 Receptorov©♭ molekuly pro vazbu antigenu ; 12.4.1 Imunoglobuliny ; 12.4.1.1 Struktura protil©Łtek ; 12.4.1.2 Funkce protil©Łtek. 12.4.2 Receptor T buněk 12.4.2.1 Struktura TCR[alpha][beta] ; 12.4.3 Genetika Ig, B a℗ T receptorů ; 12.4.3.1 Genetika Ig a℗ receptoru B buněk; 12.4.3.1.1 IgK komplex (chr. 2p11.2); 12.4.3.1.2 IgL komplex (chr. 22q11.2); 12.4.3.1.3 IgH komplex (chr. 14q32.33); 12.4.3.1.4 Alelick©Ł exkluze ; 12.4.3.1.5 Variabilita Ig ; 12.4.3.2 Genetika receptoru T buněk; 12.4.3.2.1 Somatick©Ł rekombinace; 12.4.3.3 Imunoglobulinov©Ł superrodina; 12.5 Imunitn©Ư odpověď ; 12.5.1 Rozpozn©Łn©Ư antigenu ; 12.5.1.1 Rozpozn©Łn©Ư antigenu imunoglobulinem; 12.5.1.2 Rozpozn©Łn©Ư antigenu receptorem na T bu¿˜k©Łch. 12.5.1.3 Zpracov©Łn©Ư a℗ prezentace antigenu12.5.2 Efektorov©♭ imunitn©Ư mechanismy/.
kooperace buněk ; 12.5.2.1 Kooperace buněk v℗ protil©Łtkov©♭ odpovědi ; 12.5.2.2 Kooperace buněk v℗ buněčně zprostředkovan©♭ odpovědi ; 12.5.2.3 Centr©Łln©Ư role lymfocytů Th; 12.6 Imunologick©Ł tolerance ; 12.6.1 Tolerance vlastn©Ưch slo¿ℓek organismu ; 12.6.2 Tolerance indukovan©Ł k℗ ciz©Ưm antigenům ; 12.7 Genetika transplantac©Ư ; 12.7.1 Transplanta♯ ©Ư z©Łkony ; 12.7.2 Odhojen©Ư, odvr¿ℓen©Ư (rejekce) ¿Łtěpu ; 12.7.3 Reakce ¿Łtěpu proti hostiteli ; 12.7.4 Typizace antigenů HLA ; 12.7.4.1 S©♭rologick©Ł typizace. 12.7.4.2 Reakce ve sm©Ư¿Łen©ưch lymfocyt©Łrn©Ưch kultur©Łch (MLR/.
mixed lymphocyte reaction). L©♭karsk©Ł biologie a genetika, III. d©Ưl je posledn©Ư c©Łst©Ư nov©♭ rady skript (I. d©Ưl, Otov©Ł B. et. al., Karolinum 2008, II. d©Ưl, Kohoutov©Ł M. et al., Karolinum 2012), kter©♭ jsou z©Łkladn©Ưm ucebn©Ưm textem pro posluchace magistersk©♭ho studia na 1. LF UK. Obsahuje kapitoly Imunogenetika, Populacn©Ư genetika, Evolucn©Ư biologie a L©♭karsk©Ł genetika, je¿ℓ jsou souc©Łst©Ư sylabu predmetu B00360 Biologie a genetika 2. Autori se soustredili zejm©♭na na poznatky v©ưznamn©♭ z hlediska studia medic©Ưny a budouc©Ư klinick©♭ praxe. ""Klasick©Ł"" imunogenetika v kombinaci s nejnovej¿Ł©Ưmi poznatky molekul©Łrn©Ư imunologie prin©Ł.