Table of Contents

1. Lasten ja nuorten tutkimusetiikan muuttuvat kentät / Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti.
I Tutkimuseettinen säätely ja tutkimuksen arki.
2. Lapset kansainvälisissä lastensuojelututkimuksissa : tutkimuseettinen näkökulma / Johanna Kiili & Johanna Moilanen.
3. Biopankkitoiminta lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä : oikeudellinen tarkastelu / Liisa Nieminen.
4. Normatiivisesta etiikasta elettyyn kohtaamiseen : tutkimuksellista hengailua yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten kanssa / Mervi Kaukko, Riikka Korkiamäki & Anna-Kaisa Kuusisto.
II Sensitiiviset tutkimusaiheet ja ympäristöt.
5. Pienten ja muuten kuin sanoilla kommunikoivien lasten oma suostumus eli hyväksyntä havainnointi- tai videointitutkimukseen osallistumiseen / Johanna Olli.
6. Lähikuvassa itkevä, räkäinen lapsi : voiko blogeissa esitettyjä lapsuuksia tutkia eettisesti kestävällä tavalla? / Marleena Mustola & Johanna Kiili.
7. Lasten ja nuorten katsomusten tutkimisen eettisiä kysymyksiä / Saija Benjamin, Pia-Maria Niemi, Arniika Kuusisto & Arto Kallioniemi.
III Suhteissa rakentuva tutkimusetiikka.
8. Tutkijan suhde nuoreen tutkittavaan kasvokkain toteutetussa laadullisessa pitkittäistutkimuksessa / Matilda Wrede-Jäntti.
9. Eettisten jälkien jäljillä : tutkimusvälineiden ja -tilojen toimijaverkostoteoreettinen luenta / Anu Alanko & Jaana Juutinen.
10. Äidit tutkijoina omien lasten parissa : ihmettelyä, hämmennystä ja iloa / Elina Viljamaa & Susanna Kinnunen. Abstracts. Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II -teoksessa käsitellään lasten ja nuorten tutkimuksen etiikkaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Teoksessa selvitetään tutkimuseettisen sääntelyn alueella tapahtuneita viimeaikaisia muutoksia, kuten EU:n tietosuoja-asetuksen seurauksia käytännön tutkimustyölle sekä ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin kysymyksiä. Teoksen pääpaino on tutkimustyön reunaehtojen tunnistamisen ja käsittelyn rinnalla erityisesti kohtaamisen etiikassa ja käytännön tutkimusesimerkeistä nousevissa pohdinnoissa. Siinä avataan muun muassa lasten suostumukseen liittyviä kysymyksiä, sensitiivisten aiheiden ja läheisten tutkimussuhteiden haasteita, erilaisten portinvartijoiden rooleja tutkimusprosesseissa sekä aineistojen rajoihin ja rajoituksiin liittyviä näkökulmia. Kirjan luvuissa tarkastellaan myös erilaisia kasvokkaisen kohtaamisen konteksteja, kuten kotia, sekä näissä kohtaamisen tilanteissa käytettäviä teknisiä välineitä. Teoksessa käsitellään perehtyneesti ajankohtaista keskustelua lasten ja nuorten oikeuksista tutkittavina sekä kasvokkaisissa kohtaamisissa että sosiaalisen median tutkimusympäristössä. Kokonaisuutena se täydentää Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -teoksen (2010) teemoja, ajankohtaistaen erityisesti tutkimuseettiseen sääntelyyn liittyvää keskustelua.