Table of Contents

1. Johdanto.
2. Mittausmenetelmä.
Mittalaitteen hankinta.
Menetelmien ominaisuuksiin liittyviä määritelmiä.
Kemian metrologian primaarimenetelmiä.
Mittausmenetelmän valinta ja validointi.
Validoinnin raportoiminen.
3. Mittausten jäljitettävyys.
Jäljitettävyys kemiallisissa mittauksissa.
Mittausepävarmuuteen vaikuttavat tekijät.
4. Lasketun tuloksen mittausepävarmuus.
Epävarmuusanalyysin kulku.
Epävarmuuskomponenttien jakaumat.
Tyypin A ja tyypin B epävarmuudet.
Tyypillisiä epävarmuuslähteitä.
Mittalaitteesta aiheutuva epävarmuus.
Käyttöedellytykset ja ympäristötekijät.
Käyttäjästä aiheutuva epävarmuus.
Mittauskohteesta aiheutuva epävarmuus.
Näytteenotto.
Mittaus- ja laskuvirheet.
Mittausyhtälö ja lähtöarvon epävarmuuden vaikutus mittaustulokseen.
Osittaisderivaattojen käyttö.
Summa ja erotus.
Tulo ja osamäärä.
Tilastolliset menetelmät tyypin A epävarmuuden määrittämisessä --Epävarmuuskomponenttien yhdistäminen ja kattavuuskertoimen valinta.
Epävarmuuden ilmoittaminen.
Mittalaitteen viritys.
Mittausepävarmuuden huomiointi lausunnoissa ja päätöksenteossa.
Esimerkki kemian metrologiasta: Mittaustuloksen ja epävarmuuden määrittely yksityiskohtaisen mittausmenetelmäkaavion avulla.
Tulosten ilmoittaminen.
Kvalitatiivinen jäljitettävyys.
Mittaustulosten graafinen esittäminen.
5. Mittaustulosten luotettavuus.
Mittaustulosten luotettavuuden arviointi.
Mittausten laadunvarmistus.
Laboratorion sisäinen laadunvarmistus.
Ulkoinen laadunvarmistus.
Vertailumittausten järjestäminen.
Vertailumittaustulosten käsittely.
6. Tuotteiden laaduntarkkailu.
7. Näyte on edustava otos mitattavasta kokonaisuudesta tai ilmiöstä.
Näytteenotto.
Riittävä näytteiden lukumäärä.
Näytteenotosta aiheutuva epävarmuus.
Signaali näytteenä.
8. Laatujärjestelmät.
Laatujärjestelmiin liittyvät vaatimukset --Testaus, tuotesertifiointi ja tuotannon valvonta.
Laatujärjestelmistä.
9. Esimerkkejä.
Mittauskaapelien tekninen määrittely.
Hankintaesimerkki.
Farmakologisen yhdisteen aiheuttama aktiivisuuden muutos sekä solukuolema ja sen kvantifiointi viljellyssä aivoleikkeessä.
Typen määritys Kjeldahlin menetelmällä.
Esimerkki näytteenotosta.
10. Lyhyt sanasto.
11. Lähdeluettelo.
Liite A: Lakisääteinen metrologia.
Lakisääteisen metrologian tarkoitus.
Suomen lakisääteisen metrologian historiaa.
Lainsäädäntö ja sen asettamat vaatimukset.
Esimerkkejä valvottavista mittauksista.
Mittauslaitteiden varmentamisen menettelyt.
Mittauslaitteiden merkinnät.
Ei-automaattisia vaakoja koskevat merkinnät (NAWI).
Mittauslaitedirektiivin mukaisen mittauslaitteen merkinnät.
Suomalainen varmennusmerkki.
Seuraavan varmennusajankohdan merkitseminen.
Vanhojen direktiivien mukaiset EY -merkinnät.
Valmispakkaukset.
Kansainvälinen yhteistyö --WELMEC.
OIML.