Table of Contents

Sammanfattning: Etiska frågor inom hälso- och sjukvården i samband med död. Riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården (ETENE). Summary: Ethical issues related to death in health care. National Advisory Board on Health Care Ethics (ETENE). Tiivistelmä.