Table of Contents

De språkliga och terminologiska principerna för upprättande av kodsystem i social- och hälsovårdens Kodtjänst. Anvisningar för beredare och expertgrupper. Linguistic and terminological principles for preparing code sets on the social welfare and health care Code Server. Instructions for preparatory staff and expert groups. Tiivistelmä.