Table of Contents

Obsah; 1/ Úvod; 2/ Genetick©♭ poradenstv©Ư; 2.1 Typy dědi♯‍nosti; 2.1.1 Monogenn©Ư dědi♯‍nost; 2.1.2 Choroby způsoben©♭ chromozom©Łln©Ưmi aberacemi; 2.1.3 Multifaktori©Łln©Ư dědi♯‍nost; 2.2 V©ưpo♯‍et genetick©♭ho rizika; 2.3 Příbuzensk©♭ s¿˜atky.
konsangvinita; 2.4 Indikace k℗ molekul©Łrně genetick©♭ diagnostice; 2.5 Prenat©Łln©Ư diagnostika; 2.6 Přeru¿Łen©Ư těhotenstv©Ư posti¿ℓen©♭ho plodu; 3/ Praktick©♭ situace 1-39; 4/ Praktick©♭ situace 40-73; 5/ V©ưsledky; 6/ Literatura Publikace je urcena pro pregradu©Łln©Ư a postgradu©Łln©Ư studenty l©♭karsk©ưch fakult pro v©ưuku predmetu Klinick©Ł genetika. Prin©Ł¿Ł©Ư z©Łkladn©Ư teoretick©♭ informace z oboru, nezbytn©♭ pro re¿Łen©Ư nejcastej¿Ł©Ưch praktick©ưch situac©Ư v genetick©♭ ambulanci. V praxi se jedn©Ł se o rodiny s v©ưskytem cast©ưch genetick©ưch onemocnen©Ư, malformacn©Ưch syndromu a prenat©Łlne diagnostick©ưch situac©Ư. Na konkr©♭tn©Ưch pr©Ưkladech z ambulantn©Ư praxe klinick©♭ho genetika je re¿Łena problematika diagn©đzy, urcen©Ư etiologie a progn©đzy genetick©ưch onemocnen©Ư, v©ưpocty genetick©ưch rizik a n©Łvrhy preventivn©Ưch opatren©Ư (prenat©Łln©Ư, preim.