Table of Contents

Vuorovaikutusta ja kielioppia monilajisissa yhteisöissä / Anni Jääskeläinen, Ilona Herlin, Katariina Harjunpää.
Katsaus: ”Muut eläimet”: toislajisia, toisenlajisia, muunlajisia? / Ella Vihelmaa.
I Keskustelunanalyyttinen näkökulma lajienväliseen vuorovaikutukseen.
Eläin kielellisen vuorovaikutuksen osallistujana: miten lemmikin toimintaan vastataan puheella? / Katariina Harjunpää.
Koirien aloittamien ulkoiluleikkien lajienvälisestä ryhmädynamiikasta / Mika Simonen.
II Eläin kognitiivisen kielentutkimuksen ja konstruktiokieliopin näkökulmasta.
Eläinten omat sanat: eläimille suunnatut interjektiot ihmisen ja eläimen vuorovaikutuksen osina / Anni Jääskeläinen.
Eläin eduskunnassa / Ilona Herlin.
III Posthumanistisia ja biosemioottisia kaikuja.
Kohtaaminen ja liike luontohavaintonarratiiveissa / Rea Peltola.
He-pronominin käyttö eläimistä / Lea Laitinen.
Katsaus: Toislajiset eläimet Virittäjä-lehdessä / Anna Heino.
Ihmiskieli ja eläimyys / Rea Peltola. Language and interaction in human-animal communities.