Table of Contents

Sammanfattning: Skillnader i publiceringspraxis mellan olika vetenskapsområden. Summary: Disciplinary differences in publishing practices. Tiivistelmä.