Table of Contents

Self-evaluation as a reflective structure : workability, adaptation and development of the mirror method. Självreflektion som en del av reflektiva strukturer : användbarhet, ibruktagande och utveckling av Kuvastin-metoden.