Table of Contents

Sammandrag (s. 5-6): Stöd till fäder och faderskap vid rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård. Summary (s. 7-8): Support for fathers and fatherhood at maternity and child health clinics. Tiivistelmä (s. 3-4).