Table of Contents

Sammanfattning: Intuition och analys i arbetet : betydelsen av kognitiv stil i upplevelsen av arbetssammanhang. Tiivistelmä: Intuitio ja analyyttisyys työssä : kognitiivisen tyylin merkitys työkontekstin kokemisessa.