Table of Contents

Climate change and the spread of alien species in Finland - synthesis of research data and macroclimatic comparison. Klimatförändringen och spridningen av främmande arter i Finland - syntes av forskningsdata och makroklimatisk jämförelse.