Table of Contents

Tutkimuksen viitekehyksiä ja analyysin polkuja.
Osa 1. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat.
Filosofia, tiede, ymmärtäminen / Juhani Aaltola.
Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma / Timo Laine.
Merkitysrakenteiden tulkinta / Pentti Moilanen ja Pekka Räihä.
Laadullinen tutkimus prosessina / Kari Kiviniemi.
Dekonstruktio kvalitatiivisessa tutkimuksessa : piilomerkitysten ja ristiriitojen etsintää ja tulkintaa / Anneli Niikko.
Osa 2. Näkökulmia aineiston analysointiin.
Laadullinen analyysi ATLAS.ti-ohjelmistolla / Anne Laajalahti ja Sanna Herkama.
Muuan diskurssianalyysi: esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus / Kari Ilmonen.
Keskusteluanalyysi vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmänä / Niina Lilja.
Kerronnallinen tutkimus / Hannu L. T. Heikkinen.
Narratiivisen tutkimuksen käytäntöjä / Vilma Hänninen.
Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat : laadullisen aineiston analyysi vaihe vaiheelta / Jari Eskola.
Etnografi työssä - kokemuksia organisaatiotutkimuksesta / Susanna Paloniemi ja Kaija Collin.
Numerot ja niiden tulkinta määrällisessä tutkimuksessa / Raine Valli.
Pienten aineistojen tilastollinen testaaminen / Jari Metsämuuronen.
Tilastollinen yhdysvaikutusanalyysi / Raimo Rajala.
Populaarikulttuurin tuotteiden analyysista / Juha Suoranta.