Table of Contents

Johdanto.
Sovittelun lähtökohtia.
Erilaisia sovittelumalleja.
Tuomioistuinsovittelun käyttöönotto.
Tuomioistuinsovittelussa käytettävä sovittelumalli.
Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskenut kokeilu.
Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun vakinaistaminen.
Sovittelun etuja vanhempien ja lapsen näkökulmasta.
Sovittelun ongelmia vanhempien ja lapsen kannalta.
Sovittelu ja sovinnon edistäminen.
Tuomioistuinsovittelulain soveltamisala lapsioikeudellisissa asioissa.
Tuomioistuimen toimivalta.
Sovittelun vireilletulo.
Sovitteluhakemus.
Toisen osapuolen kuuleminen sovittelupyynnöstä ja -hakemuksesta.
Tuomioistuinsovittelun edellytykset.
Päätös sovittelun aloittamisesta.
Sovittelussa soviteltavat asiat.
Asian käsittelijä.
Sovitteluavustaja.
Asiantuntijuus huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa.
Tuomarin ja asiantuntija-avustajan rooli ja tehtävät huoltoriidan sovittelussa.
Tuomarin ja asiantuntija-avustajan tehtävät sovittelussa.
Yhteistyö ja työparityöskentely.
Vertailua norjan malliin.
Asiantuntijapalveluiden järjestäminen huoltoriitojen sovittelussa.
Asiantuntijapalveluiden korvaaminen.
Sovittelijan ja asiantuntija-avustajan esteellisyys.
Puolueettomuus ja tasapuolisuus sovittelussa.
Sovittelun luottamuksellisuus.
Sovittelun joutuisuus.
Sovittelun vaiheet.
Sovittelun esteet.
Lastensuojeluilmoituksen tekeminen sovittelussa.
Sosiaalitoimen olosuhdeselvitys ja sovittelu.
Sovittelua edistäviä ja haittaavia tekijöitä.
Sovittelijan työkaluja.
Sovittelutilat.
Lapsen asema ja ääni tuomioistuinsovittelussa.
Lakimiesavustajan rooli ja tehtävät huoltoriidan sovittelussa.
Monikulttuuristen huoltoriitojen sovittelu.
Elatusapuriidan sovittelu.
Oikeudenkäyntikulut sovittelussa.
Muutoksenhaku.
Kouluttautuminen sovittelijaksi.
Sovittelun etuja tuomioistuimen ja sosiaalitoimen näkökulmasta.
Arvioita huoltoriitaoikeudenkäynnin ja sovittelun aiheuttamista kustannuksista.
Arvioita sovittelun vaikutuksista oikeudenkäyntikuluihin ja oikeusavun kustannuksiin.
Huoltoriitojen sovittelu todelliseksi vaihtoehdoksi oikeudenkäynnille - tuomioistuimen ja sosiaalitoimen panostus sovitteluun.
Lopuksi.