Table of Contents

"Social- och hälsovårdsministeriet har genom förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga (268/2014) bekräftat listan över koncentrationer av föroreningar som befunnits skadliga i luften på arbetsplatsen (HTP-värden) och listan över motsvarande indikativa gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer. Listorna finns i bilaga 1 och 2 till denna publikation. Värdena är avsedda att beaktas vid utvärdering av luftens renhet på arbetsplatsen, arbetstagarnas exponering och mätresultatens betydelse.".
(bakre pärm) Summary: HTP values 2014 : concentrations known to be harmful. Tiivistelmä: HTP-arvot 2014 : haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.