Table of Contents

Sammandrag: HTP-värden 2012: koncentrationer som befunnits skadliga. Summary: HTP values 2012: concentrations known to be harmful. Tiivistelmä.