Table of Contents

Johdanto.
Lain tarkoitus ja lain soveltamisala.
Määritelmät.
Suomen lain soveltaminen.
Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet.
Arkaluontoiset tiedot ja henkilötunnus.
Henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia varten.
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet.
Tietoturvallisuus ja tietojen säilytys.
Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle.
Henkilötietojen käsittelyn ohjaus ja valvonta.
Vahingonkorvausvastuu.
Rangaistussäännökset.
Henkilötietojen suojaaminen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa.
Tulevat muutokset tietosuojadirektiiviin ja henkilötietolakiin.